Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

CEL FINANSOWANIA: Wsparcie średnich przedsiębiorstw, których płynność finansowa została zaburzona w skutek pandemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY:  Zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 191 255,34 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze)

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: intensywność wsparcia 100%